SOCIETY MEMBERS

SHRI UNAS LEPCHA

President

SHRI MAHENDRA RAI

Vice President

SHRI TITAS LEPCHA

Secretary

SANJEEV CHHETRI

Treasurer

KRISHNABAHADUR ACHARYA

Asstt.Secetary

DEBASHIS CHAKRABORTY

Chief Advisor

KRISHNENDU DAS

Member

SUMITA SAMANTA

Member